EDITORIAL TEAM


Ketua Dewan Penyunting

Dr Wisnu Aryo Dewanto, SH., LLM., LLM

Anggota Dewan Penyunting

Irta Widra Syahrial, SH., M.S

Dr. Go Lisanawati,SH., M.Hum

Penyunting Pelaksana

Anton Hendrik Samudra, SH., M.Hum

Nur Latifah Hanum, SH., M.H

Nabbilah Amir, SH., M.H