Ketua Dewan Penyunting

Dr.  J.M. Atik Krutiyati, S.H., M.S.

 

Anggota Dewan Penyunting

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.