Editorial Team

EDITORIAL TEAM


Ketua Penyunting (Chief Editor):

► Dr. Sugeng Hariadi, S.E., M.Si | SINTA ID : 6014665

 

Penyunting (Editor):

► Dra.ec. Mintarti Ariani, M.Si | SINTA ID : 6016861

► Dr. Dra.ec. Made Siti Sundari, M.Si | SINTA ID : 6696190

► Firman Rosjadi, S.E., M.T | SINTA ID : 6015330

 

Penyunting Pelaksana (Executing Editor):

Olivia Tanaya, S.E., M.B.A.

► Joshi Maharani Wibowo, S.E., M.E.

► Cynthia Yohanna Kartikasari, S.E., M.SE

► Yohana Wahyu Prasetyowatie, S.E., M.SE